นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการ
นางชลิดา อนันตรัมพร

กรรมการ
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

กรรมการ
นางสาวขวัญตา มีสมพร

กรรมการ
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

กรรมการ
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการอิสระ
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวัฒนะ

กรรมการอิสระ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการผู้จัดการ
นางชลิดา อนันตรัมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล

รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจ จัดจำหน่าย
นางสาวขวัญตา มีสมพร

รองกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวัฒนะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
นางสาวขวัญตา มีสมพร

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ
นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวัฒนะ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางชลิดา อนันตรัมพร