Investor Relation | InterlinkCommunication
   

 discloser

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

10 ส.ค. 2560

• แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัท

10 ส.ค. 2560

• แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และแจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11 พ.ค. 2560

• แจ้งการแต่งตั้งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

11 พ.ค. 2560

• แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

08 พ.ค. 2560

• รายงานการชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าบ้านเลน 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาม คพส. 9.3 ล็อตที่ 11 (Group B)

04 พ.ค. 2560

• เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

25 เม.ย. 2560

• แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

19 เม.ย. 2560

• การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

23 มี.ค. 2560

• การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเวปไซต์ของบริษัท

08 มี.ค. 2560

• รายงานการลงนามในสัญญางานจ้างเหมาตรวจซ่อม และบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

02 มี.ค. 2560

• รายงานการลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

27 ก.พ. 2560

• ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

27 ก.พ. 2560

• แจ้งการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

27 ก.พ. 2560

• สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

01 ก.พ. 2560

• แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

13 ม.ค. 2560

• แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (แก้ไขชื่อตำแหน่ง)

13 ม.ค. 2560

• แจ้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

19 ธ.ค. 2559

• การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2560

16 ธ.ค. 2559

• รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการ

15 ธ.ค. 2559

• รายงานการชนะประกวดราคางานโครงการ

09 พ.ย. 2559

• สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)

09 พ.ย. 2559

• สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

01 พ.ย. 2559

• ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี

10 ต.ค. 2559

• รายงานการได้รับหนังสือสั่งจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการก่อสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี

14 ก.ย. 2559

• รายงานการชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี

13 ก.ย. 2559

• รายงานการชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี

29 ส.ค. 2559

• แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

10 ส.ค. 2559

• สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

2 ส.ค. 2559

• แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2 ส.ค. 2559

• แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ILINK เพื่อกำหนดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

15 ก.ค. 2559

• แจ้งการลาออกของกรรมการ

30 มิ.ย. 2559

• แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

22 มิ.ย. 2559

• รายงานการชนะการยื่นซองเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบสาธาณูปโภคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23 พ.ค. 2559

• ชี้แจงข่าวเรื่องชื่อบริษัท

18 พ.ค. 2559

• การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ILINK - W1

11 พ.ค. 2559

• แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย

11 พ.ค. 2559

• คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

11 พ.ค. 2559

• สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

10 พ.ค. 2559

• แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

9 พ.ค. 2559

• ข่าวเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559

27 เม.ย. 2559

• แจ้งมติที่ประชุมผู้ที่หุ้นสามัญประจำปี 2559

28 มี.ค. 2559

• การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท

11 มี.ค. 2559

• แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 11 ของ ILINK-W1

01 มี.ค. 2559

• ผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไขวัน record date)

01 มี.ค. 2559

• ผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559(แก้ไขวัน record date)

29 ก.พ. 2559

• ผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

29 ก.พ. 2559

• คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

29 ก.พ. 2559

• สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

23 ก.พ. 2559    

• แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

05 ก.พ. 2559    

• การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการส่งคำถามล่วงหน้า

15 ม.ค. 2559 

• หุ้นเพิ่มทุนของ ILINK เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มกราคม 2559

13 ม.ค. 2559 

• แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)(แก้ไขTemplate)

13 ม.ค. 2559 

• แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

.

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 0-2693-1222 #271
แฟกซ์: 0-2693-1399
สายด่วน: 0-2276-0340
E-mail: ir@interlink.co.th