Investor Relation | InterlinkCommunication
   

ข้อมูลดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ดังนี้

 
1. จัดจำหน่ายสายสัญญาณ (DISTRIBUTION BUSINESS)
ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า (Importer) และผู้จัดจำหน่าย (Distributor) สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ LINK และ AMP และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19” GERMANY EXPORT RACK อีกทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลาย ครอบคลุม และครบวงจร  ได้แก่ สาย LAN สายไฟเบอร์ออฟติก สายโทรศัพท์ สายโคแอกเชียล กล้องวงจรปิด (CCTV) เครื่องมือเข้าหัวและทดสอบ อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า (Media Converter) และขั้วต่อสายทุกชนิด และอุปกรณ์การติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณทุกชนิด โดยปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจนี้โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย
 
   
2. วิศวกรรมโครงการ (ENGINEERING BUSINESS)
เป็นธุรกิจรับออกแบบก่อสร้างและ/หรือติดตั้งงานโครงการไม่ว่าจะเป็น สายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine Cable) ที่เป็นสายไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสื่อผสม  ระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable) สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) และงานวิศวกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการติดตั้งสูง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่รับงานทับซ้อนกับงานของลูกค้าธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างและติดตั้งในโครงการวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) และวางสายเคเบิ้ลใต้ดิน (Underground Cable) โดยมีผลงานก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเล (Submarine Cable) ชนิดสื่อผสมไฟฟ้าแรงสูงและสื่อสาร เพื่อจ่ายระบบไฟฟ้าและสื่อสารให้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน จ.ชลบุรี เกาะปูยู เกาะยาว จ.สตูล และเกาะมุกด์ เกาะสุกร เกาะลิบง จ.ตรัง ทั้งนี้ ในปี 2557 และ 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายส่งแรงสูง 115 เควี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ำระบบ 22 เควี ไปยังเกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด ซึ่งมีมูลค่างาน 1,150 ล้านบาท และงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิ้ลใต้น้ำระบบ 115 เควี ไปยังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีมูลค่างาน 800 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจวิศวกรรมโครงการไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจดังกล่าวข้างต้นไปยัง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อให้ภาพการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ดำเนินงานโดยการรับจ้างช่วงต่อจากบริษัทฯ เพื่อให้มีประวัติการดำเนินงานที่เพียงพอที่จะสามารถเข้าประมูลงานได้ด้วยตนเองในอนาคต
 
   
3.โทรคมนาคม (TELECOM BUSINESS)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (Reorganization) ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ILINK) เพื่อต่อยอดจากธุรกิจจัดจําหน่ายอุปกรณ์สายสัญญาณ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ILINK มีความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับธุรกิจวิศวกรรมที่ได้จากการดําเนินกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สายสัญญาณให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างออฟฟิศสํานักงานของผู้ใช้งานและรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถรองรับการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่
โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อทําธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งมีระยะเวลา 15 ปี และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากการทางรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีสิทธิ์ที่จะติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนําแสงไปตามเส้นทางรถไฟเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นเส้นทางที่แตกต่างจากโครงข่ายใยแก้วนําแสงที่มีอยู่เดิมของผู้ให้บริการรายอื่นๆ โดยภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทฯ ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนําแสง (Interlink Fiber Optic Network) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นโครงข่ายภาคเอกชนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด และเริ่มเปิดดําเนินการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนําแสงภายใต้ชื่อโครงข่าย Interlink Fiber Optic ในเดือนมิถุนายน 2556
โครงข่าย Interlink Fiber Optic ของบริษัทฯ เป็นโครงข่าย ซึ่งผสมผสานระหว่างโครงข่าย หลักตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางสํารองและเส้นทางย่อยตามเส้นทางถนนผ่านเสาไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อเข้าถึงลูกค้า ทําให้การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยโครงข่าย ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ Interlink MPLS IP-VPN, Interlink Wavelength และ Interlink Dark Fiber ซึ่งเหมาะสําหรับใช้ในกิจการเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคมทุกรูปแบบ โดยสามารถสื่อสารสัญญาณข้อมูล (Data) ภาพ (Video) เสียง (Voice) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet) โดยมีทีมวิศวกรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และตลอด 365 วัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองการส่งผ่านข้อมูลและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด และสามารถตรวจสอบสถานะของโครงข่าย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงทําให้โครงข่าย Interlink Fiber Optic สามารถให้บริการได้ด้วยมาตรฐานและคุณภาพบริการ (Service Level Agreement) ที่ระดับไม่ตํ่ากว่า 99.9% โดยโครงข่าย ของบริษัทฯ ยังครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย (ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 โครงข่าย ของบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. ในการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมไปยังต่างประเทศ เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ส่งผลทําให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย ต่อไปยังพันธมิตรในแถบอาเซียน เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และลาวได้
บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดธุรกิจ โดยให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) เพื่อนําเอาประโยชน์ของการมีโครงข่าย ใยแก้วนําแสงทั่วประเทศมาเป็นจุดขายซึ่งครอบคลุมการให้บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน และศูนย์สํารองข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery) แก่องค์กรต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยดาต้าเซ็นเตอร์ของบริษัทฯ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ และได้ออกแบบและก่อสร้างตามข้อกําหนดของ Data Center ประเภท TIER 3 โดยให้บริการตลอด24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด
 

 
   
   
   
   

 

Image Gallery

 

Contact US

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 0-2693-1222 #271
แฟกซ์: 0-2693-1399
สายด่วน: 0-2276-0340
E-mail: ir@interlink.co.th