LINK BASIC SWITCH & ACCESS POINT (LBSA) กทม.

สถานที่อบรม
หลักสูตรออนไลน์

วันที่อบรม
14/12/2021 - 14/12/2021 เวลา 08:30:00 - 16:00:00

รายละเอียด
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้
หลักสูตร LINK Basic Switch & Access point (LBSA) ช่วยให้ผู้เข้ารับการเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ชนิด และประเภทของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (SWITCH), อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT), อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
การเลือกใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทุกประเภทเพื่อให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลาของหลักสูตร
● การเรียนการสอนนำโดยผู้สอนหลัก : 1 วันในห้องเรียน และเรียนพร้อมกับผู้เรียน Online
● การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 -16.00น. : พักรับประทานอาหารว่าง 10.30น.และ14.30น.

การเรียนการสอน
● บรรยายประกอบกับสาธิตอุปกรณ์จริง
● มีการสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเป็นไปตามข้อกำหนด

ผู้เข้ารับการเรียนในหลักสูตร
บุคคลทั่วไป, พนักงานขาย, พนักงานการตลาด, พนักงานจัดซื้อ, ช่างเทคนิค,
ช่างไฟฟ้า, ช่างอาคาร, เจ้าหน้าที่IT, บุคคลที่ต้องการมีพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (SWITCH), อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT)

รายละเอียดหลักสูตร
● โครงสร้าง และชนิดของระบบเครือข่ายเบื้องต้น
● อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเครือข่ายทั้งหมด
● พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายไร้สาย
● LINK Network Switch Product
● เทคโนโลยี PoE กับ LINK PoE Network Switch และ LINK Industrial PoE Network Switch
● LINK WiFi Access point Product
● อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SFP, SFP+, Media Converter, HD CCTV & HDMI Converter
● การเลือกใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทุกประเภทเพื่อให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด


*** สงวนสิทธิ์บริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น ***


สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่ คุณกิรณา เสริญสุขสัมฤทธิ์ (มิว) โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 376 โทรสาร 02-666-1195

E-mail : seminar@interlink.co.th

ผู้เข้าอบรม
100

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ทำการลงทะเบียน