ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เข้ารับรางวัลโรงงานสีขาว

  • Share :

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว โดยกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ
ปัญหายาเสพติด ซึ่งดำเนินการตามระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการและโครงการโรงงานสีขาว
      
โดยโอกาสนี้ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)   คุณวริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และ คุณณัฐพล เกษมทรัพย์  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  ตัวแทนรับมอบบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ
ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจาก นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ อนันตรัมพร รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผลิตภัณฑ์ LINK จากปลัดกระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกลางปี 2560

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกลางปี 2560

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับรางวัล

‘บริษัทนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมใจถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบเงินบริจาค 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ