Training & Seminar

LAC (LINK Advanced Copper Solution)

share :

สถานที่อบรม

: อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

วันที่อบรม

: 13/พ.ย./2561 - 13/พ.ย./2561

เวลา

: 09:00 - 16:00 น.

รายละเอียด

LAC (LINK Advanced Copper Solution) 
ท่านสามารถลงทะเบียนงานสัมมนาผ่าน E-mail : [email protected]
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-666-1111 ต่อ 366  คอร์สอบรมฟรี
**เปิดรับลงทะเบียนบริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น**

LINK Advanced Copper Solution (LAC)
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณ UTP, Coaxial, Telephone และระบบ PoE อย่างถ่องแท้  เพื่อการใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม และเข้าใจในระบบทดสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  รวมไปถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ

ผู้เข้าอบรม

60

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

คุณ

เพื่อรับใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตร (กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)