Training & Seminar

LINK Professional Design & Analysis Networks Cabling (LPD) ชลบุรี

share :

สถานที่อบรม

: Hotel Mercure Pattaya Ocean Resort

วันที่อบรม

: 17/ต.ค./2562 - 17/ต.ค./2562

เวลา

: 09:00 - 16:00 น.

รายละเอียด

LINK Professional Design & Analysis Networks Cabling (LPD)

วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรมหลักสูตร LINK Professional Design & Analysis Network Cabling (LPD) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับวิศวกรมืออาชีพเพื่อให้เข้าใจแก่นของระบบสายสัญญาณโดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling สำหรับทุกสภาพการใช้งานรวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในมาตรฐานของระบบสายสัญญาณ,โครงสร้างของระบบสายสัญญาณในอาคารสำนักงาน, การวิเคราะห์, คุณสมบัติต่างๆ, เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานสากล

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตร LBC,LAC,LAF มาก่อนเท่านั้น

 

หัวข้อการอบรม

เวลา 9.00 – 12.00 น.

UTP Cabling Systems
Coaxial Cabling Systems
Telephone Cabling Systems
Security & Control Cabling
PoE (Power over Ethernet Solution)  
เวลา 13.00 – 16.00 น.

UTP Termination & Test Workshop
CCTV Termination & Test Workshop
Q&A
   

 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง

ได้ที่คุณอรไท  โทรศัพท์ 02-666-1111 ต่อ 374 โทรสาร 02-666-1195

E-mail :  [email protected]

 

ผู้เข้าอบรม

60

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

คุณ

เพื่อรับใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตร (กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)